Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia Tanszék


SzerzőA szakdolgozat címeTémavezető
Szőke Milán A Sparrowbag sporteszköz és edzésmódszer felhasználói körének bővítése – iskolai testnevelésben való alkalmazásának vizsgálata Berki-Süle Margit
Diplomamunkám témája a Sparrowbag sporteszköz és edzésmódszer felhasználói körének bővítése és iskolai testnevelésben való alkalmazásának vizsgálata. A terméket a Sparrowbag Hungary Kft. gyártja. A termék két fontos újító eleme a kinesztézis (mozgásérzékelés) valamint a galléros nyíláson keresztül megvalósuló tölthetőség. A Sparrowbag anyaga speciális poliamid, ami antibakteriális és dupla varrással rendelkezik, amiből a belső kevlar szál. Az eszköz strapabíró, a terméket professzionális és átlagemberek is használhatják csoportosan és egyénileg is. A termék sok irányba fejleszti a core izomzatot (tartóizomzat), növeli az állóképességet, koordinációs képességet. Előnyös tulajdonsága, hogy nem rendelkezik fix fogáspontokkal, ebből adódik a kinesztézis hatás kiaknázása. A piacon több olyan újszerű termék található, amelyeket a fitnesz termekben használnak, ilyenek a TRX, GFlex, Kettlebell és Ultimate Sandbag. A Sparrowbag is ezek közé tartozik, tehát az előző termékek a versenytársainak tekinthetők. A Sparrowbagnek, és a versenytársainak kutatásaim során vizsgáltam az előnyeit, hátrányait és az iskolai környezetben való használhatóságát. A eszközök közül a Sparrowbag a legveszélytelenebb használat közben, ugyanakkor a hatásfoka nem marad el a többihez képest. Mindezt úgy teszi, hogy közben a legolcsóbb tud lenni, ha a súlyváltoztatást is beleszámoljuk. Ezeket a megállapításaimat empirikus kutatásaimra alapozom, ami számos interjúból és egy fókuszcsoportos vizsgálatból állt. Az interjúkat általános és középiskolai testnevelő tanárokkal, judo edzővel és az iskolavezetések tagjaival végeztem. A testnevelő tanárokkal az eszköz testnevelés órákon való alkalmazhatóságát vizsgáltam. Egy esetben alkalmam volt egy órán tizenkét tanulóval egy köredzést lefolytatni. A tanárokkal készített interjúk és saját tapasztalataim alapján megállapíthatom, hogy az eszközt sokrétűen lehet alkalmazni általános és középiskolákban, főleg erőnléti edzéseknél hatékony, de gyógytestnevelés órákon is alkalmazható. Ez utóbbit arra alapozom, hogy egy gyógytestnevelővel is készítettem interjút, sőt foglalkozásán használták is a Sparrowbaget. A mindennapos testneveléssel jelentősen megnövekedett az iskolában sportolással tölthető idő, ezért új eszközök bevezetésére is több lehetőség van. A Sparrowbaget olyan terméknek gondolom, amely betörhet az iskola falai közé. Interjúim során vizsgáltam az eszköz iskolai beszerzésének lehetőségeit, mindezeket állami és egyházi, általános és középiskolákban végeztem. A közoktatásban lévő pénzhiánynak köszönhetően az állami iskolákban leginkább pályázatok útján van mód a beszerzésre, az egyházi és alapítványi iskolákban egyéb források is rendelkezésre állnak, ott nagyobb lehetőség nyílik az eszköz beszerzésére. Fókuszcsoportos vizsgálatom alanyai a Testnevelési Egyetem hallgatói, ők többféle újszerű fitnesz eszközt ismernek, ezek között szerepelt a Sparrowbag is. Véleményük alapján megállapíthatom, hogy az ismert eszközök között előkelő helyet foglal el a Sparrowbag hatékonyság és veszélytelenség szempontjából. Kutatásom eredményét az elkészített interjúkra és a fókuszcsoportos vizsgálatra alapozom. A Sparrowbag szerkezeti átalakítása nem szükséges, viszont nagyobb hangsúlyt kell fektetni az iskolai elterjesztésére. Ezek megvalósítását bemutatók formájában látom, valamint a termékhez kapcsolt pályázatokkal. A téma továbbgondolásaként érdemes foglalkozni az enyhén értelmi fogyatékosok csoportjával, valamint intézményeikkel, mivel az eszköz veszélytelen számukra is. A dolgozatom alapján megállapítható, hogy egyszerűsége ellenére nagyon sok lehetőséget rejt magában a Sparrowbag.
Dénes Rita Veronika Akadályozott Turizmus Dr. Jókai Erika
Diplomamunkámban a magyar turizmus témakörével foglalkoztam. Az akadálymentes turizmus jelenlegi helyzetét vizsgáltam, ugyanis a speciális igényű személyek számára az akadálymentesítés alapvető fontosságú. Ennek hiányában vagy nem megfelelő kialakítása esetén, ezek az emberek kiszorulnak az idegenforgalom e szolgáltatásaiból, pedig őket is megilletik mindazok a lehetőségek, mint mindenki mást.
A témakör feltárása során a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsé- gével vettem fel a kapcsolatot. A MEOSZ elmondása és tapasztalatai alapján számos prob- lémát vetettem fel a magyar turizmus kiépítése és működése kapcsán.
Első hipotézisemben feltételeztem, hogy a hazai szállodaipar szolgáltatói (tulajdono- sok, üzemeltetők) az akadálymentesség fogalmát különbözőképpen értelmezik, nem alkal- mazzák egységesen. Ebből kifolyólag, második hipotézisként megfogalmazásra került, hogy esetleg a magyar szállodaipar szolgáltatói hiányos vagy téves információszolgáltatást nyújtanak szálláshelyeik akadálymentességéről. Harmadik hipotézisként vizsgáltam, hogy a hazai turizmusban jelenleg fellehető törekvései nem biztosítják a szállásadók által nyúj- tott információk hitelességét a szállodai szolgáltatások akadálymentességéről. Így a vendé- gek számára sem biztosított a hiteles információk megszerzése. Különböző módszertanok és eszközök alkalmazásával arra a megállapításra jutottam, hogy hipotéziseim helytállóak. A speciális igényű vendégeknek készült kérdőívből az derült ki, hogy döntő többségük nincs megelégedve az akadálymentes szolgáltatásokkal. Számukra sok esetben nem aka- dálymentesek a magyar szállodák. Ezáltal az első hipotézis elfogadásra került, amit meg- erősítenek a szállodaszolgáltatókkal folytatott interjúk is. Az információszolgáltatással kapcsolatban – a speciális igényű vendégek véleménye alapján – a megelégedettség kis számából következtetve, valamint az idegenforgalmi honlap elemzés alapján a második hi- potézis is igaznak bizonyult. S végül a speciális igényű vendégek kérdőíves tanulmánya és a tanulmányozott külföldi és magyar ellenőrző és minősítő listák vizsgálata alapján a har- madik hipotézist is elfogadtam.
Ezt követően az akadálymentes turizmusban felmerülő problémák és hiányosságok ki- küszöbölésére törekedve tettem javaslatot. A szállodák akadálymentességét ellenőrző lista és az azon alapuló információszolgáltató rendszer kidolgozására és megvalósítására tettem ajánlást. Középületekre készült, használatban lévő ellenőrző listákat vettem alapul, és szál- lodákra formált ellenőrző listát készítettem. Ebbe a munkafolyamatba nem csak a speciális igényű vendégeket, hanem a szállodákat és a MEOSZ-t is bevontam. Az ő véleményük is formálta az ellenőrző listát, sőt különböző szállodákon végzett teszteléseim tapasztalatait is beépítettem. Az ellenőrző lista jelenleg ennél az állapotnál tart. Szükség van még további, szélesebb körben való tesztelésre is. Az ellenőrző lista által összegyűjtött adatok feldolgo- zását és minősítését követően, belőlük egy információszolgáltató rendszer kiépítésével le- het teljes értékű szolgáltatássá bővíteni a terméket. A rendszer érdekeltségi viszonyok szer- kezetén alapszik, melyben minden szereplő valamit befektet és cserébe számára hasznos értéket kap. A rendszer szereplői közül a MEOSZ az üzemeltető és a fenntartó. További felhasználók a magyar szállodák, a potenciális speciális igényű vendégek, szakemberek, mint például rehabilitációs szakmérnökök. A rendszer esetlegesen további elemekkel is bő- víthető, mint például más szövetségek és intézmények, utazási irodák, gyűjtő oldalak, a magyar turizmus más résztvevői vagy akár külföldi szállodák által.
Tehát e szolgáltatás kidolgozásával, a rendszer szereplőinek érdekeltségi viszonyát fo- lyamatosan fenntartva és bővítve – véleményem szerint – sikeres idegenforgalmi területté lehetnek fejleszteni az akadálymentes turizmus szállodai szegmensét. Így mindenki szá- mára, vagyis a speciális igényű emberek számára egyaránt biztosítható lenne az önálló, akadálymentes, pozitív tapasztalatokat eredményező kikapcsolódás.
Vokó Beáta Online gyorsolvasási program felhasználó-központú fejlesztése szoftver-ergonómiai vizsgálat segítségével Köles Máté
Diplomamunkám ötlete a napjainkban reflektorfénybe került „élethosszon át tartó tanulás” fogalma kapcsán merült fel bennem. A feldolgozott szakirodalomra és saját empirikus kutatásaim eredményeimre támaszkodva megállapítható, hogy egy online gyorsolvasási szoftvernek a mai piacon van létjogosultsága.
A bemutatott, saját készítésű többszáz alany által kitöltött kérdőívem kiértékelése után megállapítható, hogy mind az eredetileg a cég által meghatározott célcsoport (megcélzott korosztály), mind pedig az általam kiterjesztett célcsoport potenciális vevőréteg lehet. Ahhoz, hogy a lehetőségeket maximálisan ki lehessen használni, érdemes volna a Redooot önfejlesztő szoftverként pozícionálni, amely ötvözné a szórakozást a tanulással. A vevők ki nem mondott igényei alapján nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenő szövegekre, azok aktualitására azért, hogy senki ne érezze azt unalmasnak, egyhangúnak. A feladatokat úgy kell összeállítani, hogy azok elvégzése napi 30-40 percnél ne vegyenek igénybe többet. A végtermék ára pedig körülbelül 5.000,- Ft. legyen, de a 10.000,- Ft.-ot semmiképp se haladja meg.
Úgy gondolom, hogy a szemmozgás-követéses vizsgálatok elvégzése után, a használhatósággal és grafikával kapcsolatos változtatások figyelembe vételével megvalósulhat az ötletgazdák célja, elképzelése. Az alkalmazott egyszerű és elegáns megoldások nagyban hozzájárulnak a „fun to use” termékélményhez. A kutatás másik fontos eredményeként definiálható, hogy bizonyítható a szoftver hatékonysága, valóban alkalmas arra, hogy egyrészt a cég által, másrészt az általam megcélzott (kiterjesztett) célcsoport továbbfejlessze olvasási sebességét, úgy, hogy közben még a szövegértés mértéke is javulhat. Az olvasási hibák kiküszöbölése hozzájárul az eredményes online tanfolyam elvégzéséhez.
Összegezve a leírtakat, az általam megfogalmazott megállapításokkal és változtatásokkal, nagy potenciál található a Redooo-ban, hiszen szinte minden korosztály számára kihívásokat rejt. Különböző érdeklődésű embereknek nyújtana plusz élményt, amit a szórakozással ötvözött szokatlan önfejlesztési módszer biztosítana. Az ötlet innovatív volta biztosítja az online tanulás örömét, amelyből mindenki csak profitálhat a jövőre nézve.
Urbányi  Nóra A vásárlást segítő információs rendszer fejlesztése termékmenedzsment módszerekkel Mischinger Gábor
A Senso-Media Zrt. információs pultja dekoratív, látványos kivitelezésű tájékoztató készülék, melyet bevásárlóközpontokban bocsátottak a vásárlók rendelkezésére, hogy könnyebben és gyorsabban tudják megtalálni az általuk felkeresni kívánt üzleteket. Az eszköz – a konkurens megoldásokhoz képest – számos, elsősorban esztétikai jellegű újítással rendelkezik (pl. döntött kivitel, háromdimenziós térkép), azonban ezek mellett néhány lényeges szempont (pl. a kijelző átláthatósága, az érintőképernyő reakciója) még tökéletesítésre szorul. Javaslataimat az elvégzett kérdőíves és használhatósági vizsgálatok eredményeire, tapasztalataira alapoztam, ezáltal olyan hiányosságokra, fejlesztendő területekre világítottam rá, melyek a végfelhasználók szempontjából nehézséget okozhatnak.

Bízom benne, hogy a diplomamunkámban felvetett javaslatok némelyikének gyakorlatba történő átültetésével tovább növelhető a készülék használhatósága, és ezáltal kedveltsége, népszerűsége is. Habár javaslataim egy részének végrehajtásához jelentős költségvonzat társulna, azonban csupán a szoftveres tartalmak fejlesztésével máris jóval könnyebben kezelhetővé válhatna az eszköz.

Rendkívüli fontosságúnak tartom a fogyasztóvédelemmel, szabadalommal kapcsolatos javaslataim megfontolását, hiszen ezzel magas fokú védelmet biztosíthatnának a vállalat és az általa forgalmazott termék(ek) számára. A szabadalmak a konkurenciával, versenytársakkal szemben nyújtanának oltalmat, a fogyasztóvédelmi vizsgálat pedig az egyes fogyasztói panaszok, esetlegesen perek kivédésében biztosíthatna segítséget, anélkül hogy azok a cég vagy a termék presztízsét csorbítanák.

A vállalkozás és termékeinek reklámozására tett javaslatom megvalósításában is bízom, hiszen ehhez nem szükséges reklámfelület és reklámidő bérelés, ez a cég saját hirdető készülékein is megvalósítható.

Habár a vállalkozás már így is biztosította pozícióját a magyarországi plázapiacon, a további szegmensek, és a külföldi piac meghódítása során biztosabb sikereket eredményezhetne néhány további fejlesztés, változtatás. Ennek érdekében végeztem kutatásaimat, vizsgálataimat, vontam le következtetéseimet és fogalmaztam meg javaslatimat. Bízom benne, hogy diplomamunkámban feltárt eredmények a vállalkozás számára is hasznot nyújthatnak.
Gőgh Renáta Szoftvertermékek fejlesztési folyamatának auditálása termékmenedzsment szempontok alapján Dr. Németh Edit
During the previous literature research I found a Technical Innovation Audit (developed by Vittorio Chiesa, Paul Coughlan, and Chris A. Voss ) which can be applied in case of non-software product. The audit is consist of two steps; Process and Performance audit. Process auditing implies assessment of the practices used through comparison with known best practice. There are to level: a rapid assessment approach based on innovation scorecards and an in-depth approach based on that applied in quality awards. By Performance Audit, a firm’s innovation performance can be measured in two ways: the performance of each core and enabling process and the global result of the innovation process. The main aim of the thesis is to work out an assessment methodology of the technical innovation for software product. Its base is the innovation scorecard which is used in the rapid assessment of Process Audit. The importance of the product management and user-centred development is emphasised and focused on in new assessment methodology.

In first phase, the first version of new scorecard was worked out and I interviewed six people from different field, like experts of the agile software-development, the user-centred development, the user experience, leading and human-resource. With these interviews I wanted to discover the general possibilities of the utility and the applicability of the new scorecard. The innovation scorecard provides a rapid overall assessment of the practices adopted with respect to the known best practice and whether or not the required managerial processes are in place. The basis of the scorecard approach is a description, for each process of innovation, of the characteristics of good practice and poor practice. The scorecard approach can provide companies with an overview of their strengths and weaknesses with regards to technical innovation management. It can enable them to highlight the areas that they should examine in more depth.

The second stage of my research was about the pilot testing of the final version. The first version of the innovation scorecard was modified according to the results, the feedback and the conclusion of the interviews. Some employees of the observed firm filled the scorecard online. On the one hand, I collected feedback about the usage of the new methodology. On the other hand the software product development of the company was assessed comparing with good and poor practice in view of product management and user-centred design. It means, they received a report about the maturity levels of their own product development process. According to the research result, I worked out some actions for the development of the process and gave improvement suggestion for modification and refinement of the innovation scorecard.
Vadász Vera Judit Az aktív ülés szerepe az egészségmegőrzésében - A spinalis termékcsalád piaci helyzetének javítása termékmenedzsment módszerekkel Mischinger Gábor
Diplomamunkám céljául a munkahelyi egészségmegőrzés területén belül az aktív ülésben rejlő lehetőségek feltérképezését és az ebben segítséget nyújtó SpinaliS termék- család bemutatását, vizsgálatát választottam. A dolgozatot az ülőbútor fejlődéstörténe- tének rövid összefoglalásával kezdtem, bemutatva, hogy miként változott az ülőbútor felhasználóinak köre, az eszköz funkciója, illetve ennek következtében formája, kialakí- tása az elmúlt évszázadok során. Ezután rátértem a vonatkozó anatómia alapismeretek- re, a tartós ülőmunka következtében gyakran bekövetkező főbb mozgásszervi megbete- gedésekre és ezek gazdasági következményeire (direkt, indirekt költségek). Bemutattam az aktív ülés technikáját és az irodai székekkel kapcsolatos alapvető ergonómiai köve- telményeket.

Ezután a SpinaliS termékcsalád rövid ismertetése következett, melyben kitértem az egyes modellekre, a termék működési mechanizmusára, a kapcsolódó szabadalmakra, illetve a termék felhasználói körének bemutatására. Külön-külön írtam a gyártó és a forgalmazó cég történetéről, szervezeti működéséről, illetve elemeztem a NuBalance Kft. 2010-2012 közötti éves egyszerűsített beszámolói alapján a vállalat teljesítményét. A vállalat (NuBalance Kft.) versenytársainak több szintű bemutatása (irodaszékek, di- namikus székek, közvetlen versenytársak) után összehasonlító elemzést és egy SWOT- analízist készítettem, melyben megelőlegeztem néhány későbbi javaslatot.

Az empirikus kutatásom két fő módszere a nyomáseloszlás mérési kísérlet és egy felhasználókkal elvégzett kérdőíves kutatás volt, az elsőben a termék egészségmegőrzés szempontjából fontos tulajdonságait vizsgáltam, összehasonlításban néhány passzív ülést biztosító irodai és ikonikus dizájn székkel, míg a másodikban a felhasználók ter- mékhasználati szokásait és a forgalmazási tevékenységhez kapcsolódó felhasználói igé- nyeket és elégedettséget vizsgáltam.

Diplomamunkám zárásaként az összegyűjtött információk és tapasztalatok alapján a gyártó cég számára alapvetően a termék fizikai tulajdonságaival kapcsolatos, míg a for- galmazó cég számára a vásárlási folyamat minőségének javításához kapcsolódó javasla- tokat gyűjtöttem össze, a termék piaci pozíciójának erősítése érdekében.
Fábián Márton Car sharing szolgáltatás budapesti bevezetési lehetőségének felhasználó-központú vizsgálata Berki-Süle Margit

A diplomamunkám során egy külföldön már széles körben elterjedt megosztáson alapuló autós közlekedési mód budapesti bevezetési lehetőségét vizsgálom az Avalon Rent autókölcsönző példáján, akik ezt a szolgáltatás bevezették Magyarországon. A dolgozatban bemutatom a fenntartható közlekedés koncepcióját, aminek része a car sharing is, mint környezetbarát közlekedési mód. A szolgáltatás gazdasági vonatkozásai során foglalkoztam a nemzetközi és hazai piaci szereplőkkel, valamint az árképzés módjával, a működtetés költségeivel. A car sharing műszaki bemutatása során kitérek a szolgáltatás informatikai hátterére, a gépjárművek műszaki paramétereinek ismertetésére, a karbantartási igényre és a car sharing szolgáltatás környezeti hatásaira, számításokat végzek a károsanyag-kibocsátás meghatározására.
Kutatásaim célja volt, hogy megismerjem a nemzetközi jó gyakorlatokat a szolgáltatás hatékony bevezetése és működtetése kapcsán, valamint teljesebb képet kapjak a car sharing használók tulajdonságairól és használati szokásaikról. Interjút készítettem egy német car sharing szolgáltató (Cambio) egyik munkatársával, valamint egy, a magyar projektben is érdekelt környezetvédelmi szakértővel, valamint kérdőíves vizsgálatot végeztem német felhasználók és a magyarországi potenciális felhasználók körében. A vizsgálatok rámutattak, hogy mind a meglévő, mind a potenciális felhasználókat a gazdasági érdekek mozgathatják a szolgáltatás irányába, és hogy a környezettudatos szemlélet kisebb szerepet játszik a döntéshozatalban, a közlekedési kultúra elmaradottsága miatt. A vizsgálat eredménye és a szakirodalmi kutatásaim alapján javaslatokat teszek a potenciális felhasználókkal való hatékony kommunikáció segítésére, a szükséges hosszú távú partneri viszonyok kialakítására a fontosabb szereplőkkel, valamint a járműpark modernizálására.

Kegyes Balázs Hungarikum jellegű édesipari termék fejlesztése menedzsment eszközökkel Dr. Antalovits Miklós

A diplomamunka írásával töltött körülbelül kilenc hónap sok tudást és tanulságot hozott számomra. Azon kívül, hogy szakmailag is fejlődtem, elmélyültem az édességipar rejtelmeiben, betekintettem piaci folyamatokba és egy magyar vállalkozás működésébe is. A dolgozat kapcsán sok emberrel beszéltem vagy kerültem kapcsolatba – akár csak közvetett formában a kérdőív által is –, akik mind segítettek abban, hogy ez a munka objektívebb és árnyaltabb képet fessen.
A vállalat, amely témámat adta, Magyarországon szokásos módon indult a piaci versenyben: jó ötlettel, nagy lelkesedéssel és kevés szakmai tapasztalattal. Az évek során gyorsan próbáltak alkalmazkodni és megtanulni mindazt, ami egy sikeres cég működéséhez elengedhetetlen. Az alapötlet felfuttatta a terméket, a kezdeti sikerek után viszont újabb problémaként jelentkezett a továbbfejlődés. Ezt Európai Uniós pályázatokból próbálták meg fedezni és reménykedtek, hogy a tendenciák nem változnak a terméket illetően. Ezért hozták ki a csokoládéba mártott desszertet és új grafikákat a csomagolásra. A további versenyben maradáshoz viszont folyamatos fejlesztésekre van szükség, ezért kutattam fel azokat az irányokat, amelyek javítják az eladhatóságot és a vevői elégedettséget. Fókuszcsoportos és kérdőíves kutatást végeztem ennek érdekében, valamint interjút folytattam több területen is szakemberekkel. Fő kutatási területem a csomagolás volt, ami egyben műszaki kihívás és marketing eszköz is, tehát műszaki menedzsert igényelő feladat. Ezek alapján fogalmaztam meg javaslataimat mind a csomagolástechnika, mind a marketing és egyéb kapcsolódó területeken. A versenyben maradáshoz úgy látom, hogy ha nem is konkrétan az általam javasolt, de valamilyen irányú változtatásra szüksége van a Borsának, különben a versenytársai hamar legyőzik. Ezek a folyamatok igen gyorsak, tehát minden pillanat és lépés rövidtávon befolyásolja a cég jövőjét. Ahogy a rövid számviteli elemzésben is kiderült, komoly finanszírozási nehézségek léptek fel, melyeket orvosolni kell. Ugyanakkor a termékötletben látom azt a potenciált, ami képes fellendíteni és sikeressé tenni a Borsa Hungary Gyümölcsédesség Kft-t.
Végül szeretném megköszönni a külső- és belső konzulenseimnek, tanáraimnak, családtagjaimnak, barátaimnak, ismerőseimnek és mindenkinek a segítségét, akik hozzájárultak ezen dolgozatom sikeres elkészítéséhez.

Lovas Gabriella A fővárosi közösségi közlekedés arculatépítésének értékelése design menedzsment szempontból – fókuszban a piktogramrendszer Tóvölgyi Sarolta

Rohanó világunkban egyre fontosabbá vált az információk minél gyorsabban való közlése, és feldolgozása, ennek okán az egyes tájékoztató eszközök is az egyre nagyobb hatékonyságú információközlésre törekszenek. Az írott szó mellett mind inkább nagyobb szerepet kap a képi ábrázolás, a grafikai elemek használata, melyek alapját képezik a manapság fénykorát élő, úgynevezett infografikának, melynek célja minden esetben a tájékoztatás. Az információk képi megjelenítésére számos példát találunk a közlekedésben, hiszen napi szinten megszámlálhatatlan jelzőtábla, útbaigazító tábla vesz körül minket. Ahhoz hogy egy egységes képet kapjunk az egyes jelölőrendszerekről, az adott közlekedési szolgáltató következetes arculati tervezésére van szükség.
A fővárosi közlekedés integrált irányításáért felelős, 2011-ben alakult Budapesti Közlekedési Központ 2013-ra olyan új, konzekvens arculatot alkotott meg, mely design menedzsment szempontból is kiemelkedő eredményeket ért el, ugyanis a vállalatot a 2013-as Design Managament Díj átadóján kitüntetéssel jutalmazták. A dolgozat ezen arculati tervezés hatékonyságát hivatott vizsgálni.
A diplomamunka során a teljes arculatfejlesztés lépésein túl bemutattuk azt a stílusirányzatot, melyet a BKK designerei a tervezés alkalmával etalonnak tekintettek, majd az egyes arculati elemek ismertetését követően a hangsúlyt a későbbiekben a közösségi közlekedésben használatos piktogramrendszer újragondolásának folyamatára helyeztük (tervezés, gyártás, kivitelezés).
Az általunk kiemelt utastájékoztató és járműpiktogramok tervezési, és kivitelezési költségeinek ismertetését követően ezen elemek ergonómiai szempontoknak való megfelelősségét két, egymásra épülő empirikus kutatási módszerrel vizsgáltuk. A projektív technika, és a kérdőíves felmérés alkalmával hatékonysági, és esztétikai szempontok alapján vizsgáltuk az előző szolgáltató (BKV) nevéhez fűződő piktogramrendszert, és az újonnan kialakított, BKK által tervezett jelölőkészletet.
A felmérés eredményei alapján megállapítottuk, hogy az újratervezett jelölések nagy része értelmezhetőség szempontjából hatékonyabbnak bizonyult a régi piktogramrendszerhez képest. A javaslattétel során pedig egy, a felhasználók számára nehezen értelmezhető piktogramot grafikus szakember segítségével újraterveztünk.

Őri Péter A bontobazar.hu bontott alkatrészekkel foglalkozó honlap tervezése és használhatósági tesztelése Köles Máté

Diplomamunkám során a bontobazar.hu bontott járműalkatrészekkel, bontott járművekkel és bontónyilvántartással foglalkozó honlap felhasználó központú fejlesztésével és piaci bevezetésének lehetőségeivel foglalkoztam. Mivel egy, még nem létező honlapról volt szó, így piaci visszajelzésről nem tudtam beszámolni és kiértékelést végezni, viszont már a kezdetektől figyelembe tudtam venni a felhasználó-központú tervezés szempontjait.
Elemeztem a termék piaci környezetét, és a webergonómia alapvető szabályaira építkezve javaslatot tettem a prototípus-oldal funkcióinak és elrendezésének kialakítására.
Ezután empirikus kutatást terveztem, amivel a felhasználói igények jobb megismerése volt a célom. Először a felhasználók megismerését és szegmentálását végeztem el, majd a nekik megfelelő kutatási módszereket választottam. Készítettem kérdőívet a járműtulajdonosok számára és interjút vettem fel potenciális hirdetőkkel (autóbontósokkal) és professzionális keresőkkel (autószerelőkkel). Ezekből a kutatásokból származó eredményeket kiértékeltem, és a következő verzióba változtatási javaslatként megfogalmaztam.
Az így létrehozott verziót egy szemmozgás-követéses vizsgálatnak vetettem alá, ahol 2 hirdetésfeladást és 2 keresést végeztek el az alanyok, miközben a cselekedeteiket kommentálták, és a feladatok végrehajtása után pár mondatban véleményezték a weblapot és a funkcióit.
Az eye-tracking vizsgálatból levont következtetéseket fejlesztési igényként, javaslatként fogalmaztam meg, hogy a honlap a piacra kerülés idejére már a lehető legjobban megfeleljen az elvárásoknak, és ezáltal sikeres legyen a felhasználók körében.

Szegő Boglárka Vállalati munkabiztonsági előírások vizsgálata a MOL Magyarország dolgozói körében Koloszár Kata

Dolgozatomban a vállalati munkabiztonsági előírások vizsgálatával foglalkoztam a MOL Magyarország alvállalkozói körében. Célom, a biztonság jellemző, illetve kevésbé jellemző területeinek a feltárása volt az alvállalkozók körében, a munkavállalók saját megítélése szerint. Arra kerestem a választ, hogy melyek a biztonság azon területei, valamint melyek azok az előírások, szabályok, amelyeket a munkabiztonság tekintetében kiemelten kell kezelni, illetve melyek azok, amik a jelenlegi ellenőrzések, és oktatások mellett megfelelő súllyal szerepelnek.
A kutatási célom elérése érdekében elsőként Q- módszertanos vizsgálatot készítettem, amelyen belül két állításrendezést végeztem. Az első 32 állításból álló rendezésem esetében általánosságban a MOL Magyarország telephelyein a munkavégzésre, a munkakörülményekre jellemző állításokat kellett rendeznie a válaszadónak. A második állításkészletem 38 állítást tartalmazott, ebben az esetben a rendező a saját munkavégzésére vonatkozó állításokat rangsorolta. A két rendezést összesen 11 fővel készítettem el, amelyből 5 fő a MOL Magyarország alvállalkozója, hat pedig MOL-os dolgozó. A kitöltőkre jellemző, hogy különböző munkatevékenységeket végeznek. Ezt követően interjúkat készítettem a követelmények, szabályok teljesülését vizsgáló csoport tagjaival. Az interjúk fókuszában a biztonságtudatosság, valamint a munkavállalók szabálykövetési hajlandósága, és a szabálykövető magatartás elérésének lehetőségei álltak.
Az elvégzett kutatások valamint a baleseti és ellenőrzési jegyzőkönyvek adatainak feldolgozása alapján elmondható, hogy a biztonság tekintetében öt nagyobb területet lehet meghatározni, amelyekkel jövőben érdemes kiemelten foglalkoznia a vállalatnak. Ezen területek közé elsősorban a munkavégzés előtt betartandó szabályok, a munkahelyi renddel, a munkaterülettel kapcsolatos követelmények, a védőeszközök használatára, és a munkaeszközök állapotára vonatkozó szabályok tartoznak. A fentiek nem utolsó sorban kiemelt figyelemmel kell lenni a munkairányító meghatározó szerepének a tudatosításában.
A kutatási eredmények alapján a javaslataim elsősorban a munkavállalói attitűdök valamint a szabályok jobb összehangolására irányulnak, amelyek szoros kapcsolatban állnak az oktatással és az ellenőrzésekkel. A javaslatokat a korábban említett öt területre fogalmaztam meg. Véleményem szerint a vállalatnak tett javaslatok nagymértékben hozzájárulhatnak egy magasabb munkavédelmi szint, és nem utolsó sorban, a szabálykövetőbb munkavállalói cselekedetek eléréséhez.

Vass Dániel Innovatív csőhálózat-optimalizáló algoritmusra épülő termék vagy szolgáltatás fejlesztésének lehetőségei Dr. Herczegfi Károly

A dolgozat elkészítése során azt vizsgáltam meg és dokumentáltam, hogy a genetikus algoritmustra épülő csőhálózat-optimalizáló algoritmust miként lehet termék vagy szolgáltatás formájában a leghatékonyabban a tervezők rendelkezésére bocsátani.
Először bemutatásra került a műszaki fejlesztés matematikai háttére, azaz az evolúciós stratégiák családja, valamint a genetikus algortimus és annak egy továbbfejlesztett változata. Ezen alapokra került illesztésre az épületgépészetben ismert elosztó hálózatok optimalizálási problémája, miszerint a hálózat elemeinek bekerülési költsége és üzemeltetési költsége egyik változtatásával a másikra negatívan hat. Ezen hatások között kell megtalálni az egyensúlyt.
A nyers műszaki alapok tisztázása után taglalásra kerültek a közüzemi szolgáltatók és azok tervezői által használt szoftverek. Ismertetésre kerültek a térinformatikai rendszerek és az azokban tárolt a tervezés szempontjából lényeges adatok. Részletesen bemutatásra került a Termis szofver és annak optimalizációs moduljai, mint a legelterjedtebb üzemeltetésben is alkalmazott eszköz.
A fejlesztés menetét leíró innovációs folyamatmodellek ismertetése és az adott fejlesztésre való illesztés után kiválasztásra került a láncszem-modell, mint a genetikus algoritmusra épülő termék innovációs folyamatát leginkább közelítő minta. A stratégiai és hagyományos terméktervezés elemei is taglalásra kerültek.
A termék vagy szolgáltatás végleges formájának megállapításához különböző forgalmazási modellek kerültek bemutatásra. Ezen forgalmazási modellek megvalósíthatósága a fejlesztő vállalkozás kapacitására és céljaira vetítve mérlegelésre kerültek.
Ezek után a feladatkiírásban szereplő kutatás előkészítésének, lefolytatásának menete kerül kifejtésre. Az elvégzett kutatás eredményei a dolgozat ezt követő részében találhatóak.
A dolgozat a feladat kiírásának megfelelően kitér az eszköz használatának gazdaságossági kérdésére, ígazolva annak hasznosságát, valamint azt, hogy érdemes a tervezésben rendszerelvű optimumkeresést alkalmazni, melyre a genetikus algoritmus alkalmas.
A javaslatban egy valóban piacképes koncepció került vázolásra figyelembevéve a fejlesztő vállalkozás rendelkezésre álló fejlesztési erőforrásait, ezen erőforrások bővítésének kockázatait, valamint a forgalmazási lehetőségek nehézségeit. A javaslatban részletezve megtalálható, hogy a továbbfejlesztett genetikus algoritmus miként illeszthető egy meglévő szoftver ökoszisztémájába.
A dolgozatban bizonyítás nyert, hogy szükség van az innovatív csőhálózat-optimalizáló eszközre a tervezésben. A megfogalmazott javaslat pedig a realitás talaján maradva a legjobb lehetőséget kínálja az algoritmus használatára.

Zsoldos Károly A balesetmentes közlekedéshez vezető út - A vezetést támogató rendszerek emberi tényezői Dr. Németh Edit

A történelem folyamán az autók megjelenése, magával vonzotta a baleseteket is. A témám arra hivatott, hogy bemutassa a balesetmentes közlekedéshez vezető utat és az ezt megvalósító rendszerek emberi tényezőit.
A baleset megelőzés története leginkább a baleset bekövetkeztekor a sérülés kockázatát csökkentő passzív biztonsági eszközökkel kezdődött. Egy új korszak kezdetét jelentette a svédek nagy találmánya a biztonsági öv, majd következett a gyűrődési zóna és a légzsák térhódítása. Két utóbbiért a Mercedes-Benz fejlesztői felelősek, de a baleseteket elkerülő egyik legfontosabb aktív biztonsági áttörésért a blokkolásgátlóért is.
Aktív biztonság körébe tartozik, természetesen az autógumi és a fék is, de az idők folyamán új irányba indultak az autógyártók. Megjelentek a márkák autóvezetőt támogató asszisztens funkciói, amelyek az újgenerációs aktív biztonságot szolgálják. A szakdolgozatomhoz választott partner cég a Mercedes-Benz Hungária Kft., amelynek az asszisztens rendszer kínálatát részletesen bemutatva, eljutok a versenytársak kínálatáig is.
Ezeknek az asszisztens rendszereknek a fő feladata, hogy az autó sofőrje gyorsan, biztonságosan és tehermentesítve eljusson a célba. A termékek használatát pszichológiai és fiziológiai szempontból éppen hazánkban tesztelték és azt eredményezte, hogy a Mercedes-Benz Intelligent Drive komplett asszisztens termékcsomagját használva a vezető kevésbé fárad.
Ezek a rendszerelemek azonban korántsem olcsó extrák. Online kérdőíves kutatást végeztem, amelynek célja a kitöltők vezetési szokásainak megismerése a biztonságra koncentrálva. Célom volt, hogy a választható funkciókról kapjak egy prioritást és egy maximálisan feláldozott összeget azokért cserébe.
Az eredmények magukért beszéltek, így összeállítottam egy csomagajánlatot, amelybe a Holttér figyelő rendszer, a Követési távolságtartó tempomat és a Gyalogosfelismerő fékasszisztens került. Interjús tapasztalataimnak hála megismertem a potenciális vevőkör hozzáállását az autóvásárláshoz és további érdekességeket.
A balesetmentes közlekedéshez vezető útnak csak egy köztes megállója az asszisztens rendszerek elterjedése, ugyanis a végcél az önjáró autók piacra dobása. Az önjáró autók célja, hogy baleset nélkül emberi beavatkozás nélkül eljuttassa az utasokat úti céljukba. Az autonóm járművek fejlesztőinek jelenlegi versenyével zárom diplomamunkámat.
20 év múlva lenne igazán érdekes ismét beleolvasni a szakdolgozatomba, hogy kiderüljön, mi valósult meg és mi az, ami igazán elavult rendszer lett.

Ritter Gábor Amatőr futók sportruházati piacának szegmentálása vásárlói preferenciák alapján Tóvölgyi Sarolta

The subject of my thesis was the segmentation of the sporting goods market focusing on the amateur runners’ preferencies, emotional motivators. The segmentation included a practical method combining objective and subjective ways of getting information from consumers. The method could be used by any sporting goods company to determine their consumers’ needs, prefrencies.

The mini survey was made with 10 people about short questions regarding their emotions between, during and after they run. Including these statements with collected ones from own experiences and online professional sources the group of experts created a 57 statement collection as an input for the Q-sorting. The Q-sorting was made with 22 people (11 women and 11 men) at various age 22-51 years. After the experiments were made on the database by the 22 subjects, a factoranalyses determined 6 segments of the market running for different reasons. The definitions of these 6 segments were included as a self-admissioning question into an online survey which was about running habits, experience, product preferencies and price preferencies. The subjective information coming from the Q-sorting was combined with the objective way of the survey.
After closing the survey with 582 subjects an analysis was made by the 6 segments with recommendations attached. Action plans could be worked out regarding marketing, pricing, communications, etc.