Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékSzakdolgozatok

 

SorszámA diplomamunka készítőjeA diplomamunka címeÉv
1 Aranyos Judit

Az utánképzési csoportok dinamikájának vizsgálata

1998
2 Balogh Péter

Marketing tevékenység fejlesztése nagyvállalati környezetben

1998
3 Czifra Béla

Válságkezelő szervezeti átalakítás és annak hatásai egyes szervezeti jellemzőkre

1998
4 Dr. Takács Ildikó

A Myers-Briggs Típus Indikátor (MBTI) felhasználása a karrier-tanácsadásban

1998
5 Figula Erika

Az alkoholszint és a baleseti veszélyeztetés összefüggése

1998
6 Greminger Zsuzsanna

A helyes közlekedési magatartás kialakításának új lehetőségei a közúti gépjárművezető képzésben

1998
7 Hadházy Tímea

A szolgáltatói szférában dolgozó munkavállalók kiválasztási rendszere a MOL Rt.-nél

1998
8 Horoghné Tóháti Valéria

A szubkulturális eltérésekből adódó konfliktusok feltárása és azok hatása az egyes szervezeti jelenségekre

1998
9 Juhász Márta

Beválásvizsgálat a MATÁV tudakozó-felvilágosító munkakörben

1998
10 Koltayné Billédi Katalin

Pályaszocializációs vizsgálat szociális munkásoknál

1998
11 Kőműves Zsuzsanna

A szervezeti kultúra monografikus vizsgálata egy kelet-magyarországi komplex szolgáltató kft.-nél

1998
12 Magyar Istvánné

Szervezeti kultúra a Dunaferr Dunai Vasmű Rt.-ben

1998
13 Ribárszki István

Harcászati döntések során végezett becslések leíró döntéselméleti vizsgálata

1998
14 Schádné Zámolyi Judit

Középfokú végzettségű rendőrök munkahelyi szocializációja

1998
15 Titkosné Sziklai Teréz

Vezetői attitűdvizsgálati program, a fejlesztés lehetőségei a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság különböző szintű vezetőinél

1998
16 Tóth Tünde

Konfliktuskezelő programok hatása a közlekedési szokásrendszer alakulására az autóbuszvezetőknél

1998
17 Török Erzsébet

Értékátadás a szociális munkások képzésében

1998
18 Lévai Katalin

„A legkisebb közös többszörös?” A teljesítménymenedzselés bevezetésének kérdései és problémái egy hazai nagyvállalatnál

1999
19 Királymezei Ágnes

Ember és munka humanizált kapcsolatának vizsgálata óvónőknél és tanítóknál

1999
20 Kovácsné Kósa Márta

Az ápolónők pályaidentifikációjának vizsgálata

1999
21 Tóth Enikő

A munkahelyi stressz forrásainak feltárása és hatásainak vizsgálata a Határőrségnél

1999
22 Mészáros Aranka

A tréning módszer és felhasználási lehetőségei a távoktatásra történő felkészítésben

1999
23 Vértesi Andrea

Szervezeti kultúra G. Hofstede megközelítésében

1999
24 Csányi Zsuzsanna

Kinek sikerül? (Karrier a szervezetben)

1999
25 Kerekes Péter

A humánpolitika feladatai és fejlődése egy pénzintézet növekedésének tükrében

1999
26 Martin László

Alkalmasság- és beválásvizsgálatok megalapozása a Pécsi Határőr Igazgatóság Humánszolgálatánál (1992-1998)

1999
27 Baráth Anette

Egy szervezet stratégiai döntéshozóinak kultúraalakító szerepe

1999
28 Knollmayer Tamás

A munkahelyi megelégedettség és a megküzdési stratégiák kapcsolata

1999
29 Tóth Tünde

Konfliktuskezelő programok hatása a közlekedési szokásrendszer alakulására az autóbuszvezetőknél

1999
30 Balogh Péter

A szervezetfejlesztés lehetőségei a Fővárosi Szociális Központ és Intézményeinél

2001
31 Fodor Sándor

A rendőrök képzésében alkalmazott mentori rendszer pszichológiai szempontú értékelése és továbbfejlesztése

2001
32 Sass Judit

A tárgyalási folyamat elemzése a kockázatészlelés és a kommunikációs folyamat szempontjából – az informatikai rendszerek előkészítése során

2001
33 Szögi Zoltán

Magyarországi vezető-kiválasztási módszerek elemzése az 1990-es évektől

2001
34 Surányi Kinga

Teljesítményértékelési rendszer kialakítása és bevezetése

2001
35 Jáger Jácint

A gépesített lövész rajparancsnoki beosztás pszichológiai sajátosságai, alkalmassági követelményei és beválási kritériumai

2001
36 Csomós István

A rendészeti szakközépiskolások pszichológiai pályaalkalmassága

2001
37 Moldoványi Csilla Krisztina

Szervezeti kultúraváltás és munkamotivációk összefüggései

2001
38 Csukerda Lajos

A munkakör sajátosságai és a stressz kapcsolata

2001
39 Danghel Edith

A tárgyalási folyamat elemzése a kockázatészlelés és a kommunikációs folyamat szempontjából – az informatikai rendszerek előkészítése során

2001
40 Benkő Emese

A munkahelyi stressz megjelenési formái egy biztonsági cégnél

2001
41 Somjai Andrea

A szervezeti kultúra és munkahelyi motivációs légkör szerepe egy iskola jövőképének alakulásában

2001
42 József István

A munkahelyi szocializáció és az alkalmasság összefüggései a Magyar Honvédség szerződéses állományánál

2001
43 Szekeres György

A pályakezdő katonatisztek foglalkozási és szervezeti szocializációja

2001
44 Malik Rami

A szervezeti és biztonsági kultúra kapcsolatának empirikus vizsgálata

2001
45 Kerekes Tamás

Szervezeti kultúra és szakmai szubkultúrák a rendőrségen

2001
46 Csuha Sándor

A humán erőforrás-fejlesztés néhány sajátos problémája a Paksi Atomerőmű Rt.-nél

2001
47 Domján Mónika

A teljesítményértékelési rendszerrel kapcsolatos attitűdök feltárása a Richter Gedeon Rt.-nél

2001
48 Emőke József

Egy földrajzi régió szervezetrendszerében a demokrácia elemeinek szervezetpszichológiai támogatása

2001
49 Kalas Zsuzsa

Teljesítményértékelés a szervezeti kultúra tükrében

2001
50 Kun Ágota

Az ügyfélszolgálati munkakör sajátosságai és a dolgozói elégedettséget meghatározó tényezők vizsgálata

2001
51 Magyar Attila

A menedzsment deklarált értékeinek beépülése a szervezeti kultúrába

2001
52 Mirnics Zsuzsanna

A Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) alkalmazása a vezető-beosztott interakció jellemzésére

2001
53 Szászvári Karina

A munkaköri alkalmasságvizsgálat a humán erőforrás menedzsment rendszerében

2001
54 Szegény György

A felnőttképzés hatása a szervezeti kultúra alakítására fegyveres szervezeteknél

2001
55 Szeles Erika

A változás, mint konfliktusforrás a Határőrségnél

2001
56 Szilágyi Zoltán

A szervezeti kultúra és az értékelési és minősítési rendszer összefüggései a Magyar Honvédségnél

2001
57 Virág László

A munkahelyi pszichoterror a határőrségnél

2001
58 Andó Sándor

A KFOR katonák munkavégzését befolyásoló tényezők

2003
59 Benczédi Réka

A szervezeti kultúra és az emberi erőforrás-menedzsment (HRM) kölcsönhatása egy változásban lévő vállalatnál

2003
60 Bertha Laura

Beilleszkedést segítő program kidolgozása önkormányzati intézményekben

2003
61 Breuer Ágnes

A stressz és a kiégés megjelenési formái a Magyar Honvédségnél

2003
62 Csukonyi Csilla

A társas motiváció, mint személyiségkomponens szerepe a munkahelyi szocializáció és munkaorientáció alakulásában

2003
63 Dr. Györgyné dr. Várbíró Márta

A köztisztviselői teljesítményértékelési rendszer bevezetésének tapasztalatai egy önkormányzatnál

2003
64 Dudás Erika

A pszichológus szerepe a munkaügyi központok belső képzési rendszerében

2003
65 Gittinger Alíz Judith

Szervezeti kultúra és vezetési stílus egy nonprofit (szociális ellátást végző) szervezetben

2003
66 Hérincs Magdolna

Ismételt alkalmasságvizsgálatok szocializációs hatása

2003
67 Holp Edit

Pályakezdő fiatalok előzetes szocializációs folyamatának hatása a pályaválasztásra

2003
68 Izsóné Szecsődi Ildikó

Megküzdési stratégiák vizsgálata magyarországi vállalatvezetők körében

2003
69 Kelemen Eleonóra

Dolgozói hiányzások vizsgálata és pszichológiai elemzése egy hazai nagyvállalatnál

2003
70 Kertész Adrienn

A magatartástudományi szervezetfejlesztés folyamata, szerepe a MATÁV Rt. ügyfélmenedzsereinek „üzletemberré” válási folyamatában

2003
71 Kertész Erzsébet

A vezetőképzés rendszerének fejlesztése egy gyógyszeripari nagyvállalatnál (Richter)

2003
72 Kiss Orhidea Edith

Információkeresés a hipertext alapú környezetek szerkezetének és a felajánlott navigációs eszközöknek a függvényében

2003
73 Koós László

A Magyar Honvédség szervezeti szubkultúráinak típusos jegyei

2003
74 Kottyán Edina

Empowerment, avagy kell-e nekünk a delegálás?

2003
75 Kovács Péter

Egy felsőoktatási intézmény szervezeti integrációja és kölcsönhatásai a szervezeti kultúrával

2003
76 Kovács Tímea

Stressz az egészségügyben. a pszichés terhelés vizsgálata ápolónők körében

2003
77 Krepelka Ágnes

Vállalati tréningek eredményesség-vizsgálata

2003
78 Lévai Veronika

Pszichológia, pszichológusok és vezetési tanácsadás

2003
79 Mohácsi Andrea

Szervezetfejlesztés – indikációk és lehetőségek a szociális szférában

2003
80 Muhi Mária

Az egyéni teljesítményértékeléssel kapcsolatos attitűdök a közigazgatásban

2003
81 Nagy Tibor

Különböző szervezeti kultúrák hatása a konfliktuskezelésre

2003
82 Németh Zita

A munkahelyi szocializáció folyamatának leíró vizsgálata egy több nemzet részvételével alakuló szervezeti kultúrában

2003
83 Oláh Andrea

Elbocsátás következtében fellépő stressz-állapot hatása a megküzdési potenciálra

2003
84 Orosz Kornél

A Fejér Megyei Munkaügyi Központ tanácsadói tevékenységének vizsgálata

2003
85 Pető Dóra

„Iskola a határon”. A szervezeti struktúra tükröződése a szervezeti kultúrában

2003
86 Pósán György

A hivatásos tisztek motivációs rendszere és a katonai szervezet hatásai a motivációra

2003
87 Rigó Éva Bernadett

A stressz és a kiégés összefüggései a munkával, a munkakörnyezettel és a munkán kívüli hatásokkal a Magyar Rendőrség Állományánál

2003
88 Simon László

Módszertan az őrkatonák munkaköri alkalmasságának megállapítására

2003
89 Szalay Beáta

Az APEH revizor pszichológiai pályaprofiljának kidolgozása

2003
90 Tamás István

A kommunikáció, a megértés formaváltozatai a különböző vállalati kultúrákban

2003
91 Tarnóczi Richárd

Az Assessment Center technika alkalmazásának lehetséges aspektusai az ENSZ missziók személyzeti kiválasztása során

2003
92 Völgyi Zoltán

Az üzletkötő és az ügyfél közötti interakciós folyamatok egyes tényezőinek vizsgálata

2003
93 Bujtás Zsuzsanna

A szervezeti kultúra hatása az orvos-beteg bizalmi viszonyának alakulására. Az állami és privát szektorok összehasonlító vizsgálata

2006
94 Dobosné Bányai Veronika

A tréner, mint csoportvezető személyiségének mentálhigiénéje, funkcióinak elemzése, csoportfolyamatokra gyakorolt hatása

2006
95 Gál Ágnes

A változás vezetése. A vezetés változása. (A szervezeti változások néhány vezetési problémája)

2006
96 Galambos Katalin

A pszichológus szerepe a kompetenciaalapú készségfejlesztő képzésben

2006
97 Kiss Aranka

A szervezeti bizalom megjelenése és hatása a különböző szervezeti kultúrákban

2006
98 Mészáros Ágnes

Teljesítményértékelés a gyakorlatban: hatékonyan, de hogyan?

2006
99 Mihálydeák Enikő

Az érzelmi intelligencia hatása a munkavégzésre azonos munkakörök esetében

2006
100 Nagy Erika Gyöngyvér

A szervezeti kultúra hatása a bizalmi folyamatokra egy bankon belül

2006
101 Németh Gergely

Szervezetfejlesztés vezetők fejlesztésén keresztül. Egy vezetést támogató képzés felvázolása

2006
102 Pethő Bálint

Teljesítményértékelési rendszer vizsgálata egy multinacionális nagyvállalatnál

2006
103 Pipicz Katalin

Kiválasztás és fejlesztő célzatú kompetencia alapú teljesítményértékelési rendszer módszertanának kialakítása

2006
104 Szidnai László dr.

A pszichológiai és grafológiai alapú munkaköri kiválasztás kapcsolata napjainkban

2006
105 Szilágyi László

Elítéltek – foglalkoztatás

2006
106 Szilágyi Tamás Benedek

Adalékok a szervezetfejlesztés folyamata, szakaszai és módszerei problémakörhöz

2006
107 Döbrentei Zsolt

Adalékok a vezetői modellekhez és gyakorlati érvényesítésükhöz

2006
108 Keresztes Karola

Munkahelyi stressz és kiégés összefüggései egy alapítványi általános iskola tanárai körében

2006
109 Barna Éva

Vezetési megfigyelés, mint alkalmasságvizsgálati módszer szerepe gépkocsivezetők pályaalkalmasság-vizsgálatában

2008
110 Bencs Zsuzsanna

Hivatásos gépjárművezetők személyiségvizsgálatának módszertani kérdései Egy osztrák közlekedéspszichológiai kérdőív hazai adaptációja

2008
111 Csákó Rita dr.

Szervezetfejlesztési folyamatok utánkövetéses vizsgálata

2008
112 Csízik Tímea

Készségfejlesztő képzési programok tervezése és működése- A képzési igények felmérésének és a program értékelésének jelentősége

2008
113 Fábián Tímea

Mit érez a magyar katona, avagy a katonai parancsnokok és az érzelmi intelligencia

2008
114 Fejes Enikő

Tréneri kompetenciák a szervezetek tükrében

2008
115 Gerákné Krasz Katalin

A szervezeti teljesítményértékelés észlelt igazságosságának kritériumai

2008
116 Gergely András

Szervezeti kultúra és személyiség vonások kapcsolata - terepvizsgálat a Személy- Szervezet Összeillésére-

2008
117 Herczeg József

Gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók kiválasztása A személyiség szerepe a kalocsai speciális gyermekotthon dolgozóinak kiválasztásában

2008
118 Horváth Kitti Diána

Működésképes a "japán csoda" Magyarországon?-A szervezeti kultúra vizsgálata egy japán elektronikai vállalatnál

2008
119 Hőgye-Nagy Ágnes

Biztonság a kultúrában - Kultúra a biztonságban , A szervezeti kultúra és munkabiztonságra vonatkozó szabályok ismeretének, illetve a szabályokról alkotott szubjektív vélekedések összefüggéseinek vizsgálata

2008
120 Kádár Annamária

Az érzelmi intelligencia fejlesztési lehetőségei a tréningek keretében

2008
121 Magyar Kata

Képzési-fejlesztési szükségletek és a tudatosult képzési-fejlesztési igények közötti kapcsolat feltárása a pályalélektani szempontok bevezetésével/ Avagy a pszichológus egyik lehetséges szerepe a szervezetek képzési politikájában/

2008
122 Molnár László András

Alkalmasság vagy alkalmatlanság hiánya? A külszolgálatot teljesítő katonák pszichológiai alkalmasságvizsgálatának validitása

2008
123 Motkó Noémi

Szervezeti célok megvalósulásának vizsgálata web-bányászati módszerrrel

2008
124 Néda Attila

A szervezeti kultúra és a teljesítményértékelő rendszer eltérései egy anyavállalat és leányvállalat között

2008
125 Pap Viola

A Szituatív Vezetés bevezetése egy multinacionális vállalat kultúrájába

2008
126 Rull Natalja

Monotónia-tűrés vagy kockázatvállalás? Módszertani kérdések egy adaptált alkalmasság-vizsgálati eljárás kapcsán

2008
127 Ruttner Judit

A kiválasztási folyamat pályázók általi megélésének következményei és összefüggése a szervezeti kultúrával

2008
128 Sallai Dóra

Az érzelmi intelligencia hatása a beilleszkedésre és a munkavégzésre egy rendvédelmi szervnél

2008
129 Tamás-Láng Andrea

A pszichológus helye, helyzete a Magyar Posta Zrt-ben

2008
130 Tombácz Edit

Szignáldetekciós vizsgálatok a pilóták alkalmasságának lebírálásában

2008
131 Tóth Judit

STRESSZ AUDIT- A szervezetekben fellépő pszichoszociális kockázatok mérésére szolgáló módszertan kidolgozása és tesztelése

2008
132 Vajger Éva

Pszichológiai beavatkozási lehetőségek a gépjárműbalesetek megelőzésében egy rendvédelmi szervnél

2008
133 Varga Mónika

A munkával való elégedettség és a szervezetfejlesztési folyamat összefüggései

2008
134 Balogh Ákos György

A szervezetfejlesztés során alkalmazott tréning pszichoterápiás összefüggései – határvonal elemzése

2009
135 Bóka Ferenc

A szociális és érzelmi intelligencia hatása a munkahelyi beilleszkedésre

2009
136 Dr. Mérei György

A munkahelyi mentális egészségfejlesztés lehetőségei

2009
137 Pesti Tímea

Középfokú szakképzésben résztvevők bemeneti kompetenciáinak mérési módszerei, és fejlesztési lehetőségei a kompetencia-alapú moduláris képzés keretében

2009
138 Speer Dóra

A szervezeti kultúra változása. Egy távközlési vállalat belső és külső környezetének változása hogyan hat a szervezet kultúrájára? Esettanulmány

2009
139 Szabó Dóra

A szervezeti kultúra és a munkahelyi mentálhigiéné kapcsolatának vizsgálata egy pénzintézetnél

2009

140

Annus Rita Az Értékelő Központ (AC) módszer alkalmazása a büntetés-végrehatási személyzet kiválasztására 2012

141

Brugoviczky Enikő

A pszichológia szerepe a különleges műveletekben résztvevő katonák kiválasztásában

2012

142

Csép Orsolya

Vezetői utánpótlás tervezés és fejlesztés Development Center segítségével

2012

143

Gáti Anett

A Paksi Atomerőmű Zrt-nél működő teljesítmény és kompetencia értékelési rendszerhez illeszkedő képzéstár kidolgozása

2012

144

Juhász András

A tapasztalati tanulás szemléletére épülő nyílt, tehetségfejlesztő tréning modul kidolgozása

2012

145

Liebhardt László

 

A munkaköri beválás és a teljesítményértékelés kapcsolata a Tüke Busz Zrt autóbuszvezetőinél

2012

146

Markolt Norbert

 

Munkahelyi egészségmegőrző program egy nemzetközi rendvédelmi szövetség magyarországi tagszervezeténél

2012

147

Medvés Dóra

Társas készségek és kompetenciák vizsgálata „szerepjáték gyakorlat” segítségével

2012

148

Mihala Timea

Megváltozott munkaképességű munkavállalók integrált foglalkoztatásának motivációja és gyakorlata nagyvállalatoknál

2012

149

Németh Bernadett

 

Számítógépes támogatással megvalósított irattárca gyakorlat kidolgozása

2012

150

Szabó Zsolt

 

Vállalati kultúra felmérés a Fundamenta Zrt-nél

2012

151

Szűcs Júlia

 

Szervezetdiagnosztikai vizsgálat egy magyar szolgáltató vállalkozásnál

2012

152

Várady Szabó Katalin

Megváltozott vezetői kihívások egy gazdasági válság által érintett pénzügyi szervezetben

2012

153

Ács János Egy szervezetdiagnosztikai eszköz validálása 2013

154

Kiss Ágnes Teljesítményértékelési- és kompetencia-rendszer fejlesztése egy kereskedelmi vállalatnál 2013

155

Szedlák Nóra Viselkedés-alapú interjútechnika online tréning kidolgozása és tesztelése 2013

156

Zerkowitz András Dávid Egy közlekedési vállalat járművezetőinek beválás vizsgálata 2013
157. Ambruzs Tünde A vezetés sikerkritériumai egy hazai kkv-nál 2013
158. Anka Ágnes Online tréning kidolgozása teljesítményértékelő rendszer használatához 2013
159. Hári Péter Fiatal vállalkozók kiválasztása Assessment Center segítségével 2013
160. Dr. Karap Gergő Konfliktuskezelési tréning kidolgozása és megvalósítása a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál 2013
161. Katona Katalin Rendvédelmi vezetők problémamegoldó stratégiáinak feltárása a Tacit Tudás Teszt magyar változatának előkészítése során 2013
162. Kovács Antal Pszichoszociális kockázati tényezők felmérése és kezelése 2013
163. Lukács Csilla A szociális kompetenciák mérési és fejlesztési lehetőségei értelmi fogyatékos személyeknél 2013
164. Lux Viktória Judit Szervezeti diagnózis és szervezetfejlesztés egy informatikai vállalatnál 2013
165. Miklós Krisztina Szupervízióval támogatott egyéni coaching tapasztalatainak elemzése 2013
166. Nemes Zsófia Online vezetői assessment center szerepjáték feladatának kidolgozása 2013
167. Pankotai Balázs Tehetségbank (talent pool) kialakításának lehetőségei a Fundamenta Lakáskassza Zrt.-nél 2013
168. dr. Reider-Gera Ildikó Asszertív kommunikációs tréning a büntetés-végrehajtási vezetők kompetencia fejlesztésében 2013
169. Tóth Eszter Számítógépes támogatással megvalósított irattárca gyakorlat kidolgozása vezetők részére 2013
170. Veress Fruzsina Tudásmegosztáson alapuló szakmai tréning-szervezet kialakítása egy multinacionális nagyvállalatnál 2013
171. Villám Orsolya Kompetenciaértékelés bevezetése egy felvásárolt nagyvállalatnál. A kompetenciaértékelés szerepe a vezetői utánpótlás kiválasztásában 2013
172. Suhai Gábor Tamás Moduláris felépítésű vezetőfejlesztő és tehetségmenedzsment program koncepciójának kidolgozása és szervezeti bevezetésének első tapasztalatai 2014
173. Tamási Zsolt Pszichoszociális kockázati faktorok felmérése és csökkentési terve egy általános iskolában 2014
174. Balogh Réka Személyiség kérdőívek alkalmazási lehetőségei egy IT vállalat tehetségprogramjaiban 2015
175. Bálint Tamás Egy közigazgatási szervezet átfogó kompetencia vizsgálatának folyamata 2015
176. Földi Miklós Dániel Munkamarketing - Az élményalapú munkavégzés (WX - Work Experience) 2015
177. Hernek Mónika Önkéntes tréner-kiválasztási folyamat kidolgozása non-profit szervezet számára. A folyamat pilotja és fejlesztésének lehetőségei. 2015
178. Holl Zsófia Teljesítményértékelési rendszer vizsgálata és fejlesztése egy multinacionális vállalatnál 2015
179. Kappel Katalin Megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának pszichológiai támogatása 2015
180. Lacza-Brázay Bernadett Fejlesztő tréningek során tapasztalható ellenállás megjelenési formái és kezelésének lehetőségei 2015
181. Makra Emese Erőforrás-gazdálkodás tréning hatásának vizsgálata szűk tartományú személyiségdimenziók mentén 2015
182. Nánai Katalin Controller-Pilot Data Link Communications integrációjának humán faktor szempontú elemzése a HungaroControlnál 2015
183. Pató Irina Szervezetfejlesztés a Magyar Pszichológiai Társaság Hon- és Rendvédelmi Tagozatánál 2015
184. Rapp Zsuzsanna Tímea Az ügyfélmenedzseri munkakör kiválasztási folyamatának továbbfejlesztése, a kompetencia alapú kiválasztás lehetőségeinek feltárása, kidolgozása egy magyar tulajdonú középvállalatnál. 2015
174. Szabó Tamás Stressz menedzsment program tapasztalatai és továbbfejlesztési lehetőségei egy szolgáltató multinacionális vállalatnál 2015
185. Tislér Veronika Rogersi személyiségelméletre épülő encounter modell kidolgozása fiatal vezetők számára 2015
186. Bödey-Horváth Zsófia MBTI alapú vezetőfejlesztő program gyakorlati tapasztalatai, buktatói és továbbfejlesztési lehetőségei egy szolgáltató cégnél 2016