Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia TanszékTermékötlettől a termék piaci bevezetéséig

Ez a második részletet ábrázolja

A következő gondolati egység a termékfejlesztés korai szakaszától – a termékötletek megszületésétől – a termékek fogyasztói piacra kerüléséig tartó összetett folyamathoz kapcsolódó termékmenedzsment területeket és feladatokat tárja az olvasók elé. Termékfejlesztés folyamatát mint projekt szemlélve, rávilágít arra, hogy a különböző szakterületek képviselőinek az együttműködési készsége és a kooperáció színvonala nagyban meghatározza egy projekt sikerességét. Az alfejezet olyan,– valós életből vett példákkal igazolt – ismereteket tartalmaz, mint a termékfejlesztés folyamatát leginkább támogató szervezeti keretek; a kreatív ötletek kinyerésének módszerei; hatékony csoportok (teamek) kialakítása és a sikeres termékfejlesztés kapcsolata; különböző munkacsoportok jellemzői.

A jegyzet kitér a termékfejlesztés során érvényesítendő – a termék felhasználójára fókuszáló – ergonómiai szemlélet, valamint a terméktervezésben hasznosítandó alapvető ergonómiai ismeretek összefoglalására. A termékek ergonómiai minőségét befolyásoló tényezőket különböző témakörökből (közlekedés, iroda, webes felületek) vett példákkal illusztrálva mutatja be és ismerteti a termékek ergonómiai minősítésének néhány módszerét. A fejezet rámutat arra is, hogy milyen előnyökkel jár a potenciális felhasználók bevonása a termékfejlesztési folyamatba, és hogy az ergonómiai követelményeknek való megfelelés hozzáadott értéket képvisel és versenyelőnyt jelent. A felhasználó központú termékfejlesztés „kiterjeszthető” az egyre növekvő számú és külön piaci szegmenset képviselő fogyatékos, valamint az átmenetileg korlátozott felhasználókra. A szerző rávilágít mind a speciális (támogató) termékek és technológiák fejlesztése, mind a mindenki számára való tervezés (design for all: DfA) filozófia alkalmazásának előnyeire, amely nem csak „etikai” előnyt jelent a vállalatnak, hanem a szélesebb fogyasztói kör elérése révén profit növekedést eredményez. Ezekkel a kérdésekkel, a felhasználóközpontú tervezés és ergonómia témakörével behatóbban a tanszék gondozásában megjelent „Ergonómia” (Hercegfi-Izsó, 2007, Typotex Kiadó) jegyzet foglalkozik.

Termékek tervezésénél alapvető, és törvényileg szabályozott témakör a termékbiztonság kérdésköre. A termékfejlesztéssel foglalkozó vállalkozások számára fontos szempont (és előírás), hogy törekedjenek a termékhasználat keretében az elfogadható mértékű kockázati szint biztosítására. Ehhez segítségül szolgálhat a bemutatásra kerülő (a hatóságok által is alkalmazott) kockázatértékelési módszer. Mindemellett a szerzők kiemelik a termékbiztonság költség- és erőforrás-csökkentő (gazdasági) szerepét, például a termékvisszahívások és peres ügyek elkerülésében.

A szellemi tulajdonvédelem szerepével és lehetőségeivel foglalkozó szerzők az iparjogvédelemre és ezen belül is termékmenedzsment szempontjából releváns oltalmi formákra (szabadalom, formatervezési mintaoltalom, védjegy) fókuszálnak, bemutatva ezek célját, megvalósítási módját és hozzájárulását a versenyelőnyhöz. Oltalmak megszerzésével kapcsolatos tevékenységekről és információkról részletesebben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapjáról (http://www.sztnh.gov.hu/) és a Hivatal által kiadott „Alapfokú iparjogvédelmi tankönyvből” (http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/szakkonyvek/kepzesi.html) tájékozódhatnak az olvasók, ugyanis az alfejezet ismeretanyaga is ezekre a forrásokra támaszkodik.