Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ergonómia és Pszichológia Tanszék


Név
Dr. Antalovits Miklós
 
Beosztás
Professor emeritus
 
Telefonszám
+36 1 463 2103
 
Email cím
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Szobaszám
QA 109
 
 

Szakmai érdeklődése és kutatói tevékenysége főbb területei: a./ A folyamatirányítói tevékenység pszichológiai elemzése, készségfejlesztés szimulátorok alkalmazásával; b./ Termékek és munkahelyek felhasználó központú tervezése, ergonómiai értékelése és fejlesztése; c./Munka és szervezetpszichológián belül különösen a munkahelyi képzés, a szervezeti tanulás és az oktatói kompetenciák fejlesztése.
Tudományos címek és fokozatok: habilitált doktor (ELTE, 1996.), pszichológia tudomány kandidátusa (MTA 1986, és ennek alapján PhD fokozat használatára feljogosítva ELTE Doktori Tanácsa által), bölcsészdoktor (ELTE, 1977.)

Tanulmányok, végzettségek

1995-1996
ELTE Pszichológiai Doktori Iskola
habilitált doktor
 
1984-1986
MTA Tudományos Minősítő Bizottság
kandidátusi fokozat (pszichológia, később PhD fokozatként is elismerve)
 
1983-1983
BME Szakpszichológusi Szakvizsga Bizottság
munka szakpszichológus
 
1977-1977
ELTE Bölcsészettudományi Kar
bölcsészdoktor
 
1971-1973
ELTE Bölcsészettudományi Kar
okl. pszichológus (munkalélektani specializációs képzés)
 
1966-1969
BME Gépészmérnöki Kar
okl. mérnöktanár
 
1964-1969
BME Gépészmérnöki Kar
okl. gépészmérnök
 
1960-1964
Latinka Sándor Gépipari Technikum (Szombathely)
általános gépész technikus
 

Ösztöndíjak, tanulmányutak

1997-2000
Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 
1994-1994
Tanulmányút, Tokyo Electric Company (2 hét, Japán)
 
1993-1993
Ösztöndíjas tanulmányút Berlini Műszaki Egyetem (2 hónap, Németország)
 
1992-1992
Projektkoordinátor a Delfti Műszaki Egyetemen (4 hónap, Hollandia)
 
1988-1988
Ösztöndíjas vendégkutató a Stockholmi Egyetemen (4 hónap, Svédország)
 

Munkahelyek

1992-
BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék
 
1996-
egyetemi tanár
 
1996-2006
tanszékvezető egyetemi tanár
 
1992-1996
tanszékvezető egyetemi docens
 
1989-1994
egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
 
1986-1989
Munkaügyi Kutatóintézet
tudományos igazgatóhelyettes
 
1980-1986
tudományos főmunkatárs (Ergonómia Osztály)
 
1974-1980
BME Tanárképző és Pszichológiai Intézet
egyetemi adjunktus
 
1969-1974
egyetemi tanársegéd
 

Kiemelt szakmai munkák, projektek

Kutatási projektek
 • A BME-n végzett kezdeti kutatásainak témája az operátori információfeldolgozás pszichológiai sajátosságainak vizsgálata szimulációs helyzetekben. Ebből írja és védi meg az ELTÉ-n a bölcsészdoktori disszertációját. 1986-tól a Munkaügyi Kutatóintézet tudományos igazgatóhelyetteseként koordinálja a "Munkafeltételek, munkakörülmények alakulása Magyarországon " c. intézeti kutatási főirányt. Fő kutatási területe, az új információs technológiák fejlesztésének és bevezetésének emberi tényezői. E témakörben - különösen a robottechnika bevezetésében, valamint a CAD-rendszerek alkalmazásában - magyar-francia összehasonlító kutatásokban ("Mutations Technologiques, Nouvelles Formes de Régulation et Transformations des Entreprises") vesz részt. 1986-ban megvédi a kognitív pszichológia (ergonómia) témakörében írt "Információfeldolgozás az operátori tevékenységben. (Feladathelyzetek és megoldási módok megfelelésének vizsgálata szimulációs módszerekkel.)" című kandidátusi disszertációját.
 • Az OMFB Elnökének megbízása alapján koordinálja a hazai ergonómiai kutatásokat és az ergonómiai tárgyú szabvány-előkészítő tevékenységet, valamint a KGST tagországok ergonómiai együttműködésében (KGST-I./37. "Razrabotka osznovnih palozsenyije ergonomicseszkovo obeszpecsenyija projektyirovanyija i ekszpluatacija gibkih proizvodsztvennih szisztyem") magyarországi meghatalmazottként képviseli a hazai ergonómiai kutatóhelyeket.
 • 1989-ben a BME-n létesített Ergonómia Osztály vezetőjeként, újjászervezi az ergonómiai szakmérnökképzést. Hazai (OMFB, Paksi Atomerőmű Rt., MATÁV Rt.) és nemzetközi (Delfti Műszaki Egyetem; Berlini Műszaki Egyetem, Müncheni Műszaki Egyetem) kutatási projekteket kezdeményez és irányít, az ember-számítógép kapcsolat és a számítógépes rendszerek pszichológiai és ergonómiai problémái, az emberi hibázás és megbízhatóság témakörökben. Témafelelőse a "Safety and human reliability of high complexity socio-technical systems" című, a Berlini Műszaki Egyetemmel közös kutatási projektnek. Irányítja azt a kutatási/fejlesztési munkát, amelynek fő célja a Paksi Atomerőműben üzembe helyezett ún. teljeskörű tréning-szimulátor alkalmazásának módszertani fejlesztése. Különböző, számítógéppel támogatott ergonómiai értékelő módszerek kifejlesztésében és gyakorlati alkalmazásának bevezetésében vesz részt és koordinálja az ezzel összefüggő fejlesztő munkát. Az Izsó Lajossal közösen kifejlesztett "COSMOS" (COmputer Supported Method for Operator Self-assessment) elnevezésű módszerüket jelentős nemzetközi érdeklődés kíséri. Ugyancsak Izsó Lajossal közösen adaptálják a Berlini Műszaki Egyetemen üzemzavari események elemzésére kifejlesztett „SOL” (Safety through Organizational Learning) módszertant, amelyet a szakértői közreműködése mellett, 2006 óta a Paksi Atomerőmű Rt-nél már rutinszerűen alkalmaznak.
 • 1996-ban elnyeri a habilitált doktor (Dr. habil) címet az ELTE Bölcsészettudományi Karán. A habilitációs dolgozatban ("Készségfejlesztés szimulátorral".) összegzi a folyamatirányítói munkatevékenység pszichológiai problémáival összefüggő kutatási/fejlesztési munkáinak eredményeit.
 
Szakmai projektek
 • 1986-tól mellékfoglalkozásban az ELTE Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézetének oktatója, munkapszichológiai és ergonómiai ismereteket oktat pszichológusoknak. Izsó Lajossal közösen egy oktatási kísérletet ("Tananyagfejlesztés és az ergonómiai ismeretek integrálása a szaktárgyakba".) irányít a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán. Ugyanitt pszichológiai műszerek, számítógépes vizsgáló eljárások kifejlesztésében vesz részt. ("Reaktor szimulátor": A tanulóképesség vizsgálatán alapuló módszer a számítógépes folyamatszabályozó operátorok beválásának előrejelzésére; "Pszichofiziológiai mérőműszer a központi idegrendszer funkcionális állapotváltozásának meghatározására" hasznosított szabadalom).
 • 1992-től koordinátora egy tanterv- és tananyagfejlesztési projektnek, amelynek eredményeként a Budapesti Műszaki Egyetemen új alapképzési szakot alapítottak és beindult - karközi és egyetemközi oktatási formában - a terméktervező mérnökök képzése. E témakörben 1993-tól egy TEMPUS projektet is irányít (TEMPUS JEP-6221 "Establishing Industrial Design Engineering specialization at the Technical University of Budapest.") 1996-tól koordinátora az IDEAL TEMPUS JEP-9451 "A felsőfokú pszichológiai asszisztens képzés tantervének és távoktatási tananyagainak kidolgozása" c. projektnek, valamint a PHARE HU-94.05. 2. sz. alprogramja keretében "Az akkreditált felsőfokú szakképzés alapismereti modul tantervének és tananyagának kidolgozása" c. projektnek.
 • 1994-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán is docensi kinevezést kap. Felelőse lesz a pszichológia alapképzési szak "Munkapszichológia" c. programjának. Az ELTE BTK Pszichológiai Doktori Iskolával együttműködve "Munkapszichológia" c. doktori (PhD) képzési programot dolgoz ki és azt az OAB 1995-ben "B" programként jóváhagyja. Az 1996/97-es tanévtől szervezi és irányítja a doktori képzést. Újjászervezi és irányítja a BME-n a munka- és szervezetpszichológus szakképzést.
 • 1996. július 1-től egyetemi tanári kinevezést kap a Budapesti Műszaki Egyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszékére. Alapítója a Budapesti Műszaki Egyetemen 1997-ben létesített Nyitott- és Távoktatási Laboratóriumnak. 2000-2010 között az ELTE Pszichológiai Doktori Iskola „Munka és Szervezetpszichológia” képzési program vezetője. Témavezetőként közreműködik a BME GTK-n működő Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolában. Témavezetése mellett, eddig heten szeretek doktori (PhD) fokozatot. Kezdeményezője és irányítója a fogyasztóvédelmi valamint az iparjogvédelmi ismeretek műegyetemi (e-learninggel támogatott) oktatásának, együttműködve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal (és jogelődjeivel), valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával (és jogelődjével).
 • 2004-ben kinevezik egyetemi tanárnak a Berzsenyi Dániel Főiskolára is (jelenleg a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja), ahol az „Ipari termék és formatervező mérnök” alapszak felelőseként, valamint a „Műszaki menedzser” alapszak több tárgyának felelőseként – további jogviszony keretében – segíti a műszaki képzések bevezetését és fejlesztését. Kezdeményezője és egyik kidolgozója az „egészségipari szakiránynak”, amely Szombathely és a Nyugat-magyarországi régió gyógyító, rekreációs és rehabilitációs intézményeivel történő együttműködés keretében olyan termékfejlesztő mérnökök és termékmenedzserek képzését irányozta elő, akik az „egészségipar” termékvilágának és környezetének műszaki-gazdasági szakemberei, szakértői lehetnek.
 • Az elmúlt évtizedekben számos tudományos konferencia előkészítésében és szervezésében vett részt. Többek között két magyarországi ENOP szimpózium ("European Methodologies in Work and Organizational Psychology"[1987], "Technological Change Process ans Its Impact on Work"[1990]) szervezője. Az Európai Kognitív Ergonómiai Társaság 1992-ben Magyarországon megrendezett 6. nemzetközi konferenciájának (ECCE 6 - "Human-Computer Interaction: Task and Organization") az elnöke. Az 1994-ben Madridban megrendezett 23. Nemzetközi Alkalmazott Pszichológiai Kongresszuson szimpózium szervezője ("Psychological Aspects of Safety in Hazardous Work Systems"). 1995-ben Magyarországon megrendezett EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology) VII. Kongresszusa Programbizottságának, valamint a kongresszusnak az elnöke. Meghívott előadóként (keynote speaker) plenáris előadást tartott az 1994-es torontói IEA ("International Ergonomics Association") világkongresszuson. Az 1997-ben Veronában megrendezett VIII. EAWOP Kongresszus Programbizottságának tagja, 1998-ban az IAAP San Franciscoban megtartott 24. Kongresszusán szimpózium szervezője (“Psychological interventions and safety culture”). Az ELTE és a BME közös szervezésében 2000. május 30-június 2 között megtartott “Pszichológia 2000” Tudományos Konferencia Szervező Bizottságának az elnöke.
 • Szakmai-tudományos tevékenységéért kapott jelentősebb elismerések, kitüntetések:
 • Miniszteri Dicséret (1977); Rektori Dicséret (1979); Kiváló Munkáért Kitüntetés (1982); Széchenyi Professzori
 • Ösztöndíj (1997); “Fogyasztóvédelemért” Kitüntetés (2004); GTK Kari Emlékérem (2002); József Nádor Emlékérem (2004); h.c. Jedlik Ányos Díj (2006); Magyar Pszichológiai Társaság Emlékérem (2006); VOSZ Vas Megyei Príma Díj (2009).

Oktatási tevékenység

Tantárgy
Szak
Kód
 
Műszaki menedzser BSc Termékmenedzsment modul
BMEGT52A023
 
Műszaki menedzser BSc Termékmenedzsment modul
BMEGT52A024
 
Szakdolgozat
Műszaki menedzser BSc Termékmenedzsment modul
BMEGT52A025
 
Műszaki menedzser BSc Termékmenedzsment modul
BMEGT52MN30
 
Műszaki menedzser BSc Termékmenedzsment modul
BMEGT52MN31
 
Ipari termék- és formatervező mérnök BSc
BMEGT52AT03
 
Gazdálkodási és menedzsment BA
BMEGT52A015
 
Műszaki menedzser BSc
BMEGT52A016
 
Ipari termék- és formatervező mérnök BSc
BMEGT52AT07
 

Szakmai aktivitás, szakmai tagságok

2013-
BME Pszichológia Doktori Iskola
törzstag
 
2005-2008
Magyar Formatervezési Tanács
tag
 
2003-2008
MTA AKT Társadalomtudományi Kuratórium
tag
 
2000-2010
ELTE Pszichológia Doktori Iskola
Munka és Szervezetpszichológia Program vezetője
 
1998-2006
International Association of Applied Psychology (IAAP)
Executive Committee tag
 
1996-2008
"Alkalmazott Pszichológia" folyóirat
szerkesztő bizottság tag
 
1994-2006
New Technology and Work (NeTWork)
Core-group tag
 
1993-2006
MTA Pszichológiai Bizottság
1999-ig titkár, utána tag
 
1993-1999
MTA Munkatudományi Bizottság Munkapszichológiai Albizottság
elnök
 
1989-
European Association of Applied Psychology
alapító tag
 
1988-2006
European Network of Work and Organizational Psychology (ENOP)
Coordination Committee, magyarországi képviselő
 
1988-
Magyar Ergonómiai Társaság
alapító tag
 
1980-
Magyar Pszichológiai Társaság
különböző munkabizottságok vezetője